Belysningsprogram för städer eller stadsdelar

Ett belysningsprogram är ett dokument som beskriver visioner och riktlinjer för hur en stad eller ett område ska belysas. Programmet kan vara översiktligt och/eller väldigt detaljerat beroende på beställarens behov och önskemål. Avsikten med dokumentet är att skapa en samsyn för alla parter om hur staden ska ljussättas på bästa sätt. Dokumentet ska tydligt redovisa hur man går till väga för att uppnå målsättningen med belysningsprogrammet, så att det är praktiskt genomförbart. Om ni vill ha hjälp med att diskutera vad just ni behöver i ett belysningsprogram för er stad erbjuder Ljuslandskap föreläsningar och diskussionsforum på Teams, som passar just er. Läs mer här.

Läs mer här om ni vill tips inför att upprätta ett belysningsprogram för er stad:


Börja med att fundera igenom och diskutera följande frågeställningar:

 • Varför vill vi ha ett belysningsprogram?

 • Vad är vår vision med belysningen?

 • Vilka inom kommunen har nytta av ett belysningsprogram i sitt arbete?

 • Vilka andra gestaltningsprogram finns i kommunen idag?

 • Vad har vi för behov och önskemål om belysningsprogrammets innehåll?

Diskutera följande förslag på innehåll i programmet:

 • Vad är er vision med ljuset i staden?

 • Vilka objekt som bör belysas för att stärka stadens identitet och underlätta orienteringen?

 • Planera för kartläggningar av olika strukturer och områdestyper i staden. Med detta underlag kan ni sedan göra ett övergripande förslag på hur dessa områden ska prioriteras och ljussättas. Exempel på detta kan vara:

• Landmärken som byggnader och broar.

• Blickriktningar och vyer. Varifrån syns landmärken och vilka vyer gör staden lätt att orientera sig i?

• Hur anländer man till staden? Kartlägg stadens entréer för fotgängare, cyklister, bilar och båtar.

• Stråk i staden som gator, gågator och vattendrag.

• Platser där människor vistas så som gågator, torg och parker.


 • En översiktlig plan för ökad trygghet som tas fram i samarbete med skolungdomar. Samordna denna plan med lokalpolisens åsikter. Hur samarbete med ungdomar går till finns beskrivet i detalj i boken Ljussätt staden.

 • En kartläggning av hur folk rör sig i staden dagtid och kvällstid och hur staden uppfattas. Detta görs genom iakttagelse på plats i staden och genom samtal med medborgare.

 • Ta fram rekommendationer för vilka parker och gångvägar som ska belysas så att det går att överblicka och vilka som ska släckas ned för att inte locka kvällsvandrare till otrygga platser. Arbetet görs utifrån den kunskap som inhämtats genom kartläggningen som beskrivs i de två punkterna ovan.

 • Ta fram riktlinjer för belysning av olika typer av stadsrum som är anpassade efter den egna stadens ljusvision.

 • Inventering och kartläggning av kvaliteten på stadens gatubelysning och en plan för vilka armaturer som ska bytas och när detta bör ske.

 • Inventering och fotografering av stadens alla parker, lekplatser, offentlig konst, broar, tunnlar, parkeringsplatser och så vidare i både dagsljus och i mörker. Därefter görs en prioriteringslista över platsernas behov av eventuell ny belysning. Visa gärna fotografier på varje plats i dokumentet och ta med övergripande gestaltningsidéer.

 • Ett armaturprogram där det endast finns armaturer som är provbelysta i full skala i mörker i kommunen och godkända av ljusdesigner och beställare. Här kan den som gestaltar nya platser i kommunen tryggt välja armaturer till parkvägar, gator och parkeringar med mera och veta att de är av god kvalitet.

 • Riktlinjer för jul- och eventbelysning.

 • Skisser på hur armaturer kan placeras i olika gaturum.

 • Rekommendationer för färgsättning av stolpar och armaturer så att de samordnas med stadens övriga möblemang.

 • Fundera fritt över vad just ni verkligen behöver och inspireras gärna av hur andra städer gjort. Googla efter belysningsprogram på nätet.

Nedan finner ni exempel på belysningsprogram gjorda av Marianne Lind som kommunerna lagt ut på internet (klicka på bilden):

Ljuslandskap har även gjort belysningsprogram för Rinkeby 2013 och Sollentuna kommun 2018, Edsberg 2019 och Armaturprogram för Sollentuna kommun 2019. Dessa ligger inte på nätat. Kontakta Ljuslandskap vid intresse. Det senaste arbetet är en belysningsstrategi för hela Norrtälje kommun som just nu är på remiss.

För att skapa ett bra belysningsprogram för en stad behövs samarbete med medborgarna!

Involvera skolungdomar och anordna workshops där de får dela sin kunskap och föra fram sina åsikter.

Diskutera med lokalpolisen, beakta deras statistik och promenera genom staden tillsammans.

Gå ut i staden och prata med invånarna. Lyssna på barnen! En stad anpassad för barn passar alla.

Skapa tillfällen då människor kan mötas och prata om belysning. Invigning av ett lysande konst är ett fint tillfälle!